top of page

Services

De praktijk WeesWaarachtig biedt verschillende diensten en trajecten aan.

Neem contact met ons op voor een persoonlijke offerte.

SUPERVISIE &
COACHING

Het verschil tussen supervisie en coaching is niet altijd even makkelijk te maken, omdat het in de uitvoering een overlap kent, waardoor er een grijs gebied ontstaat. Beiden zijn immers gericht op professionele en persoonlijke groei aan de hand van reflectie, het leren van opgedane ervaringen en van de begeleidingssituatie zelf. Naast deze overeen-komsten bestaat er echter wel een wezenlijk verschil.

INTERVISIE

In het werkgebied van de geprofessionaliseerde zorg- of dienstverlening kunnen autonome professionals uit verschillende disciplines tegen probleemsituaties aanlopen, waarbij kantklare oplossingen dikwijls niet voordehand liggend zijn. Zo kunnen persoonlijke, methodische of organisatorische aspecten een rol spelen waarbij enkel het opvolgen van regels geen garantie geeft voor doeltreffend handelen.

INTERCULTURELE
VRAAGSTUKKEN

Multiculturaliteit in onze samenleving is een gegeven dat verbinding en verrijking met zich meebrengt. Hierbij kunnen maatschappelijke vraagstukken leiden tot professionele of persoonlijke uitdagingen waarbij het kijken vanuit meerdere perspectieven je een bredere kijk kan opleveren in het beantwoorden daarvan.

Supervisie, Coaching
& Interculturele vraagstukken

In mensgerichte beroepen zoals in het onderwijs, sociaal werk en gezondheidszorg word je in het contact met cliënten, patiënten, studenten en/of collega’s geconfronteerd met de wijze waarop jij je beroep uitoefent, je visie daarop en jouw beeld van de werkelijkheid.

 

Je culturele achtergrond is onlosmakelijk verbonden met jouw denken, voelen en handelen. Zo spelen etniciteit, religie, leeftijd en/of gender een wezenlijke rol in hoe je in het leven staat en welke vanzelfsprekendheden en verwachtingen je hebt. Vaak brengen dergelijke diversiteitsaspecten een verrijking met zich mee in het onderlinge contact.

 

Soms kan dit echter leiden tot onbegrip of miscommunicatie waardoor bijvoorbeeld een gesprek moeizaam verloopt.

Interculturalisatie

In onze diverse samenleving, waarin ook de etnisch culturele diversiteit van de patiëntenpopulatie groeit, is het van belang dat zorgprofessionals eventuele culturele aspecten en/of drempels leren herkennen en hanteren, opdat hulpvraag en -aanbod optimaal op elkaar aansluiten.

Reviews

“Supervisie heeft mij geholpen al mijn kwaliteiten en valkuilen op zowel persoonlijk als professioneel vlak met beide handen aan te pakken. Ik heb een ontwikkeling ondergaan die ik anders nooit onder ogen had willen of kunnen zien. Paul zag deze pijnpunten. Deze liet hij mij door middel van gespreksvoering helemaal zelf met beide handen aanpakken. Hij gaf me vertrouwen dat ik sterk genoeg was om de eventuele verbeteringen te brengen die ik verdiende. Maar vooral het besef van wat er daadwerkelijk om mij heen gebeurt en hoe ik mijn eigen skills daarvoor kan gebruiken, zowel in het werkveld als privé, ben ik enorm dankbaar voor!

 

Ik ben eeuwig dankbaar, want supervisie heeft voor een enorme wending gezorgd die mij tot wie ik ben heeft gevormd!” 

Samanda, 2021
bottom of page